Algemene Voorwaarden

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica. Toepasselijk in gevallen waarin Student Repair Service als reparateur van consumentenelektronica optreedt. Waarbij de klant wordt gedefinieerd als iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek neerlegt bij Reparateur.

Kwaliteit
Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, alternatieve onderdelen, of, indien dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.

Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer voldoet aan de verwachtingen van klant.

Na de reparatie ontvangt de klant een reparatie bon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. Dit dient tevens als garantiebewijs.

Duur
Reparatieduur wordt voorafgaand aan de klant voorgelegd waarnaar de klant akkoord kan gaan met de verwachtte tijdsduur. Het is mogelijk dat deze totale tijdsduur, door onvoorziene omstandigheden, langer zal bedragen dan voorafgaand kortgesloten.

Student Repair Service streeft uiteraard altijd naar directe reparatie. In enkele gevallen is dit door onvoorziene omstandigheden echter niet haalbaar. Enkelen van deze situaties is als de onderdelen niet voorradig zijn, de onderdelen gebreken vertonen of een complexere reparatie proces vereist is. Daarbij valt te denken aan onder andere micro soldering reparaties. In dergelijke gevallen is de maximale tijdsduur 14 werkdagen waarbij, doordat het apparaat niet op locatie te repareren valt, het apparaat ingeleverd zal moeten worden. Indien Student Repair Service de maximale termijn van 14 werkdagen niet kan nakomen, wordt de klant hierover tijdig op de hoogte gesteld.

Gedurende de tijd dat de klant zijn telefoon niet heeft vanwege inlevering, kan de klant een leen-toestel ontvangen. Student Repair Service beschikt over een beperkt aantal leen-toestellen. In het geval dat er geen leen-toestel voorhanden is, kan de klant geen aansprak hierop maken.

Prijs
Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten en defecten die door de klant zijn omschreven, en eventueel op de reparatie bon zijn omschreven. Deze zijn na overleg met Student Repair Service en de klant tot stand gekomen. De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Dienstverlening
Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger uitvalt dan het bedrag zoals vermeldt op de website, dan dient de klant voorafgaand aan de reparatie akkoord te gaan. In het geval er geen prijsopgave vermeldt staat op de website en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor de aangeboden kosten wil laten repareren. In dit geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Student Repair Service, en betaalt dan enkel de voorrijkosten voor eventuele dienstverlening, ofwel de onderzoekskosten voor de verleende dienstverlening.

Student Repair Service heeft het recht het Product terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Bij afgifte van het Product vraagt Student Repair Service om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om Student Repair Service gebruik te laten maken van deze code om functies te testen.

Student Repair Service probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van Originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.

Student Repair Service heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Diensten.

Factuur
Na reparatie ontvangt de klant een definitieve reparatie bon waarop een korte beschrijving van de verrichte werkzaamheden, de vervangen onderdelen, een handtekening van de reparateur en de totaalprijs inclusief BTW staan vermeld. De reparatie bon dient tevens als garantiebewijs.

Garantie
Student Repair Service geeft, na afgifte van het product, een garantietermijn van negentig (90) dagen op het vervangen onderdeel, tenzij anders overeengekomen. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val of vochtschade, wordt géén garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel staat vermeld. Tevens vervalt deze garantie bij het openen van het toestel door de klant of derde.

Bij schade van buitenaf, waaronder valschade, barst schade, drukschade en vochtschade, vervalt de garantie. Bij een aantal fabrikanten komt de fabrieksgarantie te vervallen nadat deze bij derden is aangeboden ter reparatie, informeer goed welke garantie voorwaarden van toepassing zijn op het aangeboden toestel.

Wanneer binnen negentig (90) dagen na afgifte van het gerepareerde product de klachten, die door de klant in eerste instantie genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft Reparateur een prijsopgave voor een nieuwe reparatie.

  1. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
  2. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend.
  3. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
  4. Deze herhalingsgarantie komt in zijn geheel te vervallen wanneer Klant dan wel een derde partij na de door Reparateur verrichte eerste reparatie zelf een reparatie aan het product heeft uitgevoerd.

Aansprakelijkheid
Student Repair Service is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retouring. Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

Er is altijd de kans dat de touch-id functie (vingerafdrukscanner) verloren gaat door, dan wel na, de reparatie. Dit valt niet onder garantie, noch is Student Repair Service hiervoor aansprakelijk.

Reparateur is tevens niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

De maximale aansprakelijkheid van Reparateur is beperkt tot de dagwaarde van het product in kwestie, met een maximum van €400,00. Reparateur is gerechtigd de klant een vervangend product te sturen in plaats van een vergoeding uit te keren.

Data
Student Repair Service is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

Niet betaalde diensten
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen, telefonisch, per mail of via een chatdienst, van Student Repair Service aan de klant, dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is Student Repair Service bevoegd het product te verkopen en de verschuldigde opbrengsten te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant.

Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden, zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld.

Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.